Op waterinfo vind je verschillende meetreeksen van waterkwaliteitsparameters.

Al deze parameters worden automatisch gemeten en kunnen onmiddellijk en continu geraadpleegd en gedownload worden.

Het gaat hierbij om parameters zoals zuurtegraad, zuurstofgehalte en zoutgehalte van het water. Ook sedimentconcentraties en turbiditeit worden op verschillende plaatsen gemeten. Ook de metingen van verzilting in waterlopen in West-Vlaanderen vind je op Waterinfo. Het meetnet bestaat uit sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium en het onderzoeksproject Internet of Water.

Daarnaast worden op een groot aantal locaties stroomsnelheids- en watertemperatuurmetingen uitgevoerd. Stroomsnelheidsmetingen zijn hierbij van cruciaal belang aangezien ze gebruikt worden om het debiet te bepalen.  

Langsheen het Schelde estuarium worden diverse monitoringsprogramma’s (MONEOS, OMES) uitgevoerd om systeemkennis op te bouwen en advies te geven aan beheerders. Binnen deze monitoringsprogramma’s meet het HIC tal van waterkwaliteitsparameters die het inzicht in het fysisch, ecologisch en chemisch functioneren van het estuarium vergroten.  De metingen worden uitgevoerd in het estuarium zelf, aan de randen van het systeem en in de waterlichamen die het estuarium voeden.

Zoek je nog meetgegevens over afvalwater, overstorten, waterbodems en resultaten van laboratoriumanalyses na monsterneming ? Die vind je terug op het Geoloket waterkwaliteit van de VMM. 
  Lees meer...