Algemeen

Onder het thema Getij vind je informatie over het getij in Vlaanderen. Zowel de Kust als het tijgebied van de Schelde zijn onderhevig aan het spel van eb en vloed. Bij elk hoogwater rolt tijdens de vloedfase een enorme watermassa vanaf de Scheldemonding (Vlissingen, Nederland) de Schelde binnen. Pas in Gent, bij de kunstwerken van Merelbeke en Zwijnaarde, wordt het water gestopt. Tijdens eb zakt het waterpeil opnieuw. Op de gegroepeerde tijgrafieken kan je het verloop van het getij doorheen het tijgebied volgen aan de hand van de recentste metingen.

Het getij is de periodieke wisseling van de waterstand, en de daarmee samenhangende getijstroom, die op aarde optreedt als gevolg van de aantrekkingskracht van de maan en, in mindere mate, die van de zon. Het vaste samenspel van alle ons omringende hemellichamen en de verdeling van water-en landmassa’s op aarde bepalen het astronomische getij. Door de regelmaat hiervan, zoals het vast aantal omwentelingen op een bepaalde tijd, kunnen astronomische voorspellingen een hele tijd op voorhand gemaakt worden. Periodes van springtij en doodtij zijn zo een hele tijd op voorhand gekend. De astronomisch voorspelde waterstanden zijn beschikbaar bij de meetreeksen. Deze houden geen rekening met de wind of de meteorologische condities van het moment. Om daar ook mee om te gaan, maken we voorspellingen van de tijwaterstanden met meerdere computermodellen. Hiervoor worden zowel 1D modellen als 2D-modellen gebruikt. Op de thema’s 48u vooruit en 10 dagen vooruit zie je de output van één model. Dagelijks worden de resultaten van de verschillende computermodellen geïnterpreteerd door experten van het HIC. Deze geïnterpreteerde hoog-en laagwaterstanden, noemen we de tijverwachtingen. Voor de hoofdlocaties in het tijgebied van de Schelde vind je de verwachte hoog-en laagwaterstanden onder tijverwachtingen.

GOG werking

In de uitvoering van het Sigmaplan worden in het hele tijgebied van de Schelde GOG en GGG-gebieden aangelegd. een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) is een gebied naast de rivier met een verlaagde rivierdijk (overloopdijk). Het gebied wordt afgebakend met een ringdijk. Een GOG dient als waterbuffer bij hoge tijen veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, zoals een felle noordwestenwind bij springtij. In de meest opwaartse delen van het tijgebied kan een GOG ook in werking treden bij hoge bovenafvoer door regen. Een GOG kan een grote hoeveelheid water bergen. Zo wordt de hoogwatergold afgetopt. Daardoor daalt het waterpeil van de rivier en vermindert de druk op de dijken. De vloedgolf verliest een groot deel van haar kracht en het risico op overstromingen of dijkbreuken neemt af.

Enkele GOG's worden ook ingericht met gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). Deze gebieden hebben hoge inwateringssluizen waardoor ze twee keer per dag overstromen bij hoogwater. Hierdoor kan er waardevolle natuur ontstaan in deze gebieden.

Je kan de ligging van de GOG-GGG gebieden raadplegen op de kaart.

Stormtij

Wanneer heel hoge waterstanden langs de Kust en/of in het tijgebied van de Schelde verwacht worden, kan er Stormtij voor de Kust of Stormtij voor het tijgebied van de Schelde afgekondigd worden door Afdeling Kust of De Vlaamse Waterweg. Deze gebeurtenissen vallen niet altijd samen voor Kust en Schelde!

In beide gevallen treden er wel waarschuwingskettingen in gang om met preventieve maatregelen de schade te beperken en de nodige plaatsen om veiligheidsredenen af te sluiten voor publiek. Voor de hele Kust worden de fases bepaald aan de hand van de verwachtingen in Oostende. Voor het getijgebied van de Schelde is Antwerpen de basispost. Alle meetstations in het tijgebied van de Schelde krijgen dan ook hun status aan de hand van meetstation Antwerpen.

De berichten van het HIC voor het getijthema, die de tijverwachtingen voor Kust en Schelde bevatten, geven aan wanneer GOG-werking verwacht wordt. Hier wordt ook melding gemaakt van Stormtij Kust en/of Schelde.

Interessante links

Lees meer...