Aanhoudende droogte kan op vele gebieden nadelige effecten hebben. Landbouw, scheepvaart, het ecosysteem in de waterlopen en natte natuurgebieden, industrie en zelfs de energievoorziening en drinkwatervoorziening kunnen in de problemen komen bij een lange droge periode.

Droogte en waterschaarste zijn complexe en veelzijdige problemen, en op waterinfo.be worden vooral de meteorologische aspecten zoals het neerslagtekort en hydrologische aspecten zoals lage debieten en peilen weergegeven. Voor meer details over de toestand van het grondwater kan je terecht op Databank Ondergrond Vlaanderen. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) maakt een totaalbeeld op van de toestand in verband met droogte, de impact op verschillende sectoren, en de maatregelen om negatieve impact tegen gaan. Deze toestand kan je raadplegen op www.opdehoogtevandroogte.be.

Op waterinfo.be vind je informatie terug over volgende aspecten van droogte en waterschaarste:

  • een kaartweergave van debieten op plaatsen waar de meetposten geschikt zijn om ook lage debieten correct te meten. Er worden zowel actuele als voorspelde gegevens getoond;
  • een indicatie van lage debieten op meetlocaties door weergave van de laagwaterstatus, gebaseerd op percentielen van de historische meetgegevens, voor onbevaarbare en bevaarbare waterlopen;
  • de “Standardized Precipitation Index” (SPI) droogteindicatoren met accumulatieperiodes van 1 maand (SPI-1) en 3 maanden (SPI-3) geven weer hoe droog of hoe nat de voorbije maand (SPI-1) en de voorbije 3 maanden (SPI-3) waren ten opzichte van dezelfde periode van het jaar in de voorbije 30 jaar te Ukkel. SPI-1 geeft dus de toestand op korte termijn weer, terwijl SPI-3 eerder de toestand op langere termijn (een seizoen) weergeeft.

Bijkomende gegevens en een interpretatie van de droogtetoestand wordt maandelijks gepubliceerd in het rapport “Toestand van het Watersysteem” opgemaakt door de VMM. Voor de bevaarbare waterwegen wordt van april tot september, of zoals de situatie het vereist, een overzicht gemaakt door het HIC in de “Laagwaterberichten”, en in geval van droogte ook in droogteberichten. Deze berichten kunnen geraadpleegd worden onder het menu Rapporten.

Lees meer...