Privacyverklaring waterinfo.be

Versie 25/05/2018
Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat welke maatregelen wij voorzien om deze persoonsgegevens grondig te beveiligen. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden door de beheerders van waterinfo.be. Waterinfo.be is een website van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

De beheerders van waterinfo.be willen benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Europese Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) genoemd. De beheerders van waterinfo.be trachten dan ook te allen tijde de principes en vereisten onder de AVG met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens na te leven. Dit wilt zeggen dat:
 
 • Wij de persoonsgegevens van betrokkenen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerken;
 • Wij de persoonsgegevens van betrokkenen enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden verwerken;
 • Wij enkel die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren. Wij zullen bijgevolg geen overbodige persoonsgegevens van de betrokkenen verzamelen en verder gebruiken;
 • Wij enkel juiste en actuele persoonsgegevens verwerken. Als de persoonsgegevens niet correct blijken te zijn, kan je deze laten aanpassen. Hoe je dit kan doen, kun je verder lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.
Artikel 1 – Definities
 
 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op de partners van waterinfo.be (de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust)
 • “Jij”, “Je”, “Jou”,  “Jouw” heeft betrekking op: een bezoeker van waterinfo.be, alsook jij als individu van wie de beheerders van waterinfo.be persoonsgegevens verwerken bij de uitoefening van hun activiteiten (ook wel betrokkene genoemd).
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die je als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op https://www.waterinfo.be, alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze Privacyverklaring, zijn onderworpen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 2 – Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (verantwoordelijke voor de verwerking)?

De stuurgroep van waterinfo.be, zoals opgericht in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 
Artikel 3 - Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou en waarom?
 
 • Persoonsgegevens die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt.  Je kunt dergelijke informatie meedelen tijdens de volgende acties: 
  • Wanneer je een vraag stelt via ons contactformulier, gebruiken we je naam en e-mailadres, om jouw vraag of klacht te kunnen beantwoorden.
  • Wanneer je een account aanmaakt op waterinfo.be, komt je emailadres als log-in terecht in onze databank. Alsook de extra informatie die je hier vrijblijvend aan kunt toevoegen (titel, naam, functie en professionele contactgegevens).
 
Artikel 4 – Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens (doel en rechtsgrond van de verwerking)?
 
Als je ons jouw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:
 
 • Je als geregistreerde gebruiker een betere website-ervaring of extra informatie te bieden;
 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren; 
 • Je te informeren over nieuwe ontwikkelingen rond waterinfo.be; 
 • Je te informeren over opleidingen en studiedagen die we organiseren;
Bovenvermelde verwerkingsdoeleinden zijn gerechtvaardigd vanwege de toestemming die we vragen alvorens de persoonsgegevens te verwerken. 
 
 
Artikel 5 – waterinfo en het gebruik van verwerkers
 
We maken voor het verwerken van de persoonsgegevens soms gebruik van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van de partners van waterinfo.be, zullen optreden. Deze verwerkers mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen (commerciële) doeleinden. We selecteren deze partners zorgvuldig en verwachten dat zij even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als wij zelf.  De verwerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze Privacyverklaring, alsook de op hem van toepassing zijnde bepalingen uit de AVG, na te leven.
 
 
Artikel 6 – Welke informatie deelt onze organisatie? 

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, zonder je uitdrukkelijke toestemming.
  
 
Artikel 7 - Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat we ze niet langer bijhouden dan nodig om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn van de gegevens hangt dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je wilt dat we jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden of je wilt graag meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact opnemen met ons via het contactformulier op waterinfo.be. Hoe je dit precies moet doen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.
  
 
Artikel 8 – De beveiliging van jouw persoonsgegevens

We erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die we verwerkt, een gepast beveiligingsniveau te voorzien. We hebben dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging, rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien. 

Op regelmatige tijdstippen wordt de doeltreffendheid van de geïmplementeerde maatregelen getest, beoordeeld, geëvalueerd en indien nodig aangepast.


Artikel 9 – Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. 

Recht op informatie en toegang
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken en je kunt hiervan een kopie vragen. Je kunt op deze manier ook vragen hoelang wij jouw gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond wij jouw gegevens verwerken enz. Door de uitoefening van dit recht kan je ook nagaan of de gegevens die wij van jou hebben wel correct zijn. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht om jouw gegevens te laten verbeteren
Als je merkt dat de persoonsgegevens die wij van je hebben onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten corrigeren of aanvullen. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht om je gegevens te laten wissen
Je hebt het recht om te vragen dat we de persoonsgegevens die we van jou hebben, verwijderen. Je erkent dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet langer leverbaar zijn.

Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht om de beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen
Door om de beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, blijft het voor ons mogelijk om de gegevens bij te houden, maar wordt het gebruik van de gegevens beperkt. De uitoefening van dit recht is slechts in beperkte gevallen van toepassing. Als we toch nog andere zaken met jouw gegevens wilt doen dan het louter bewaren van de gegevens, zal dit slechts in beperkte gevallen mogelijk zijn (bijvoorbeeld door opnieuw je toestemming te vragen voor de verwerking van jouw gegevens). Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’
 
Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens
Dit recht houdt in dat je de gegevens die je aan ons hebt gegeven, terugkrijgt. Een bijkomend aspect van dit recht is dat jij met de gegevens die je terugkrijgt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan gaan zonder dat wij ons daartegen kunnen verzetten. Merk wel op, het gaat enkel over de gegevens die jij rechtstreeks aan ons hebt bezorgd. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.
 
Recht om je toestemming in te trekken
Voor alle verwerkingen waarvoor we jouw toestemming vragen, kan je op elk ogenblik deze toestemming opnieuw intrekken. Merk wel op, het intrekken van jouw toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die we deden toen je toestemming nog niet ingetrokken was. Je kunt je toestemming intrekken door contact op te nemen met ons en te verzoeken om voor een bepaalde activiteit jouw toestemming in te trekken. Je kan je verzoek indienen via het contactformulier op Waterinfo.be.

Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt. Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.
 
 
Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?
 
Indien je jouw rechten onder de AVG wilt uitoefenen of je hebt een vraag omtrent deze Privacyverklaring, kan je ons contacteren via het contactformulier op Waterinfo.be
Wij zullen alles in het werk stellen om je vragen en klachten  zo goed mogelijk te beantwoorden of op te lossen. Mocht je daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit meer informatie vinden over de stappen die je kan nemen.
 
 
Artikel 11 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

We garanderen dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).
 
 
Artikel 12 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring 

We behouden ons het recht om op elk gewenst moment deze Privacyverklaring  aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op onze websites. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. We werken voor verschillende diensten samen met andere partners. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze partners en staan niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Wij raden je bijgevolg aan de privacy verklaring van deze partners dan ook te raadplegen voor meer informatie.

Lees meer...