PERS nl nl Nederlands fr Frans en Engels
Helpdesk
Algemene begrippen
Kleurcodes
Overstroming
Getij
Neerslag
Droogte
Geoloket
Metingen
Rapporten
FAQ
Filmpjes
Woordenlijst
Lees meer...

Geoloket

Algemeen

Het geoloket laat je toe alle waterinfokaarten te raadplegen. Op de centrale kaart kan je de informatie zichtbaar maken die voor jou relevant is. Deze informatie zit vervat in kaartlagen die zijn opgedeeld in verschillende groepen. De lagen staan per groep alfabetisch gerangschikt, maar kunnen ook gefilterd worden op naam of bron. Door in de linkerkolom "actief" aan te vinken, voeg je de laag toe aan de kaart. De naam van deze laag verschijnt dan ook in de module kaartlagen, waar je de laag kan uit- of aan vinken of de zichtbaarheid aanpassen. In de uitklapbare legende op de kaart, zie je welke symbolen voor elke laag gebruikt worden.
 
Via http://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/rest/services kunnen verschillende kaarten lokaal geraadpleegd worden als webmap service. 
 

Kaarten bevragen

Je kan informatie opvragen door eenvoudigweg op de kaart te klikken. Hierna verschijnt er een pop-up met de beschikbare informatie die op deze locatie voorhanden is. Het geselecteerde item wordt geel gekleurd op de kaart.  

Met de module kaarten tools kan je op de kaart afstanden opmeten, adressen, kadastrale perceelnummers en locaties opzoeken of een adres toevoegen aan je favorieten. Het is ook mogelijk een pdf-rapport aan te maken met informatie over de watertoets of risicozones voor een bepaald perceel.

  
  

In de module te bevragen kaartlagen kan je aanvinken welke informatie je wil opvragen voor een bepaalde locatie. Deze locatie kan je dan selecteren op de kaart. Je kan een punt, een zelfgetekende polygoon of een perceel selecteren. De resultaten van je bevraging vind je terug in de module kaartbevraging resultaten. Voor elke bevraagde laag, verschijnt hier een nieuw tabblad met een tabel. Als je op een rij van de tabel klikt, zoomt de kaart naar deze locatie.


  
 
 

Beschrijving kaartlagen

 
Een overzicht van de verschillende kaartlagen met een verklaring vind je hier:

Kaarten uit de Vlaamse hydrografische atlas

Kaartlaag Verklaring
Deelbekkens De rivierbekkens zijn opgedeeld in deelbekkens, gebaseerd op hydrologische en geomorfologische kenmerken. Je vindt ze op deze kaart.
Kunstwerken Op deze kaart vind je de geïnventariseerde kunstwerken op de waterlopen, zoals stuwen, sluizen, wachtbekkens of kokers. Afhankelijk van het zoomniveau krijg je meer kunstwerken te zien.
Polders en wateringen Op deze kaart vind je de afbakening van de polders en wateringen in Vlaanderen.
Rivierbekkens De afbakening van de 11 Vlaamse rivierbekkens vind je op deze kaart.
VHA zones Een VHA zone is een sub-hydrografische eenheid die de captatiezone van een waterloop of een deel van een waterloop voorstelt. De ligging van de grenzen van de VHA zones is o.a. gebaseerd op de afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlaktes van deze zones en is opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas.
Waterloopassen (VHA) Deze kaart is onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas en bevat de assen van de bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen.
  
  

Watertoetskaarten

Kaartlaag Verklaring
Afstroomgebieden Deze kaart geeft aan naar waar hemelwater bovengronds zal afstromen, gebaseerd op het digitaal hoogtemodel.
Erosiegevoelige gebieden Op deze kaart worden de zones aangeduid die gevoelig zijn voor erosie.
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Deze kaart geeft een eerste indicatie hoe gevoelig de ondiepe grondwaterstroming is voor verstoring.
Hellingenkaart Op deze kaart wordt Vlaanderen ingedeeld in vier verschillende klasses van hellingen.
Infiltratiegevoelige bodems Op deze kaart zijn de bodems aangeduid waar infiltratie relatief gemakkelijk zal zijn, infiltratie is echter zeker niet uitgesloten in bodems die niet op deze kaart zijn aangeduid.
Ingetekende overstromingen zomer 2016
Overstromingsgevoelige gebieden Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen gebaseerd op modelleringen. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer extreme weersomstandigheden of bij het falen van waterkeringen zoals dijkbreuken e.d. Het zijn in principe de historische vallei- en moerasgebieden.
Recent overstroomde gebieden (ROG) Deze kaart omvat een inventaris van alle waargenomen en gedocumenteerde overstromingen sinds 1988. Deze kaart is gebaseerd op meldingen van lokale besturen, hulpdiensten, helikoptervluchten, e.d.
Recht van voorkoop Integraal Waterbeleid Het Decreet betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in de bekkenbeheerplannen afgebakende oeverzones en in de bekkenbeheerplannen of stroomgebiedbeheerplannen afgebakende overstromingsgebieden. Deze dataset bakent deze gebieden af. Het digitaal bestand is geen juridisch document.
Risicozones overstromingen Deze kaart is afgebakend met het KB van 28 februari 2007 en geeft de locaties aan waar de kans op schade het grootst is. De brandverzekering, die automatisch natuurrampen zoals overstromingen dekt, is mee gebaseerd op deze kaart voor wat betreft de premie of eventueel het weigeren van de verzekering bij nieuwbouw.
Signaalgebieden Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.
Van nature overstroombare gebieden (NOG) Deze kaart is opgesteld op basis van de bodemkaart en duidt alle zones aan waar ooit afzettingen zijn geweest door het watersysteem. Hierbij kan het gaan om hellende gebieden (colluvia), overstromingen vanuit de waterloop (alluvia) of historische overstromingen vanuit de zee. In principe worden hiermee de historische vallei- en moerasgebieden aangeduid.
Winterbedkaart Deze kaart duidt de belangrijke overstromingsgebieden langsheen bevaarbare waterlopen aan.
  
  

Gevaar- en risicokaarten in het kader van de Overstromingsrichtlijn

Kaartlaag Verklaring
Bijzonder kwetsbare instellingen Deze kaart toont de instellingen die moeilijk evacueerbaar (ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen, scholen,...) zijn of van belang zijn in crisissituaties (politiekazernes, brandweerkazernes,...) en die in overstroombare gebieden liggen.
Economisch risico Deze kaart geeft de gewogen combinatie van alle beschikbare schadekaarten, herleid tot een “jaarlijkse gemiddelde schade” of €/m²/jaar.
Economische schade Deze kaart geeft voor de verschillende scenario's (kleine, middelgrote, grote kans) de schade in functie van de waterdiepte, tijdstip (bv. voor landbouw), stroomsnelheid en stijgsnelheid uitgedrukt in €/m².
Hydrografisch netwerk Deze kaart geeft de waterlopen weer van waaruit overstromingen als potentieel significant beschouwd worden overeenkomstig de Overstromingsrichtlijn.
Kwetsbare cultuurhistorische objecten Deze kaart toont de cultuurhistorische gebouwen (al dan niet als monument geklasseerde kastelen, molens, kerken, kloosters,...) en landschappen (ankerplaatsen, relictzones,…) die gelegen zijn in het overstromingsgebied van het scenario met kleine kans.
Lijninfrastructuren Deze kaart toont verschillende fysieke (bv. wegen en spoorwegen) en niet-fysieke lijninfrastructuren (bv. buslijnen) die een grote rol in de beweging van mensen en goederen naar, in en door het overstroombare gebied. De kaart geeft wegsegmenten, of bus- of spoorlijnen weer die door het overstromingsgebied met kleine kans lopen.
Overstromingsgevaarkaarten De overstromingsgevaarkaarten zijn de kaarten die de fysische eigenschappen (overstromingscontouren, waterdieptes, stroomsnelheden, ...) van de overstromingen beschrijven, gekoppeld aan de kans van voorkomen. De overstromingsrisicokaarten zijn de kaarten die de gevolgen voor mens (sociale), ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart brengen.
Overstroombaar gebied Deze kaart toont de gebieden waar er een overstromingsgevaar is. Deze overstromingen kunnen zowel plaatsvinden vanuit de waterlopen als vanuit de zee. De kaart toont de omvang van de overstroming voor de drie verschillende overstromingsscenario’s (kleine kans, middelgrote kans, grote kans).
Overstroombaar gebied_klimaatprojectie hoog/2100** Deze kaart toont de gebieden waar er een overstromingsgevaar is bij het hoge klimaatscenario*. De kaart toont de omvang van de overstromingen in 2100 bij drie verschillende overstromingskansen (groot, middelgroot en klein).
Potentiële schade Deze kaart toont de potentiële (maximale) schade bij een overstroming en wordt uitgedrukt in €/m². Deze waarde wordt bekomen als men de schadeberekening gaat toepassen met een fictieve waterdieptekaart (heel Vlaanderen onder 10m water) en geeft een bovengrens voor de economische schade.
Globale Risicokaart Deze risicokaart is een combinatie van de potentieel getroffen inwoners, het type economische bedrijvigheid, de verontreinigde installaties en de potentieel getroffen beschermde gebieden.
Stijgsnelheid Deze kaart toont voor een bepaald scenario de maximale stijgsnelheid van het water zoals berekend met de hydrodynamische modellen. De kaart wordt optioneel gemaakt en enkel voor de gebieden waar dit relevant is (Kust).
Stroomsnelheid Deze kaart toont voor een bepaald scenario de maximale stroomsnelheid in het potentieel overstroomde gebied zoals berekend met de hydrodynamische modellen. Stroomsnelheden worden enkel weergegeven daar waar er volledige 2-dimensionale modellen zijn die een accurate inschatting van de stroomsnelheid mogelijk maken (Kust).
Waterdieptekaart Deze kaart toont in het overstroombaar gebied de maximale waterdiepte horende bij ieder scenario (kleine kans, middelgrote kans, grote kans) uitgedrukt in centimeter. De waterdiepte wordt berekend als de afstand tussen het wateroppervlak en het maaiveld op basis van de hydrodynamische modelleringen en het digitaal hoogtemodel Vlaanderen.
Waterdieptekaart_klimaatprojectie hoog/2100** Deze kaarten tonen in het overstroombaar gebied bij hoog klimaatscenario* de maximale waterdiepte horende bij iedere overstromingskans (groot, middelgroot en klein) uitgedrukt in centimeters. De waterdiepte wordt berekend als de afstand tussen het wateroppervlak en het maaiveld op basis van de hydrodynamische modelleringen en het digitaal hoogtemodel Vlaanderen.

* De verandering van het klimaat is gebaseerd op de SRES-scenario’s, die de toekomstige uitstoot en concentratie aan broeikasgassen definiëren op basis van verschillende factoren zoals demografische, socio-economische, technologische en sociale ontwikkelingen, die op hun beurt leiden tot een verandering in de uitstoot van broeikasgassen en daarmee gepaard gaande klimaatverandering. Voor Vlaanderen werden deze scenario’s vertaald naar een laag, midden en hoog scenario, waarvan het hoge scenario het meeste natte en pessimistische is als het gaat over overstromingen. Hoewel er geen waarschijnlijkheid of kans kan toegekend worden aan elk van de klimaatscenario’s wordt in principe de kans voor elk scenario als gelijk beschouwd. Wel wordt er van uitgegaan dat – op basis van de huidige wetenschappelijke kennis- het totale bereik van scenario’s de werkelijke toekomstige evolutie omvat. Wanneer echter de recente historische gegevens van de mondiale uitstoot van broeikasgassen worden vergeleken met de klimaatscenario’s volgen deze bijna naadloos het hoge klimaatscenario.

Meer info over klimaatscenario's vind je in het MIRA klimaatrapport 2015.

Meer info over de toepassing van de klimaatscenario's voor de bepaling van overstromingskaarten met klimaatprojecties vind je in het ORBP-analyse-basisrapport.

** De klimaatprojectiekaarten zijn niet gebiedsdekkend over heel Vlaanderen. Ze bevatten minder waterlopen dan opgenomen in de overstromingsgevaarkaarten van huidig klimaat (overstroombaar gebied etc…). Enkel valleigebieden waar we over zulke klimaatprojectiekaarten beschikken werden opgenomen. Dit is het geval voor een deel van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie. De kaarten weerspiegelen over het algemeen de toestand op het terrein in 2009 en houden dus geen rekening met maatregelen die nadien genomen werden of die nog gepland zijn. De klimaatscenariokaarten tonen enkel overstromingen vanuit rivieren en houden geen rekening met overstromingen door oppervlakkige afstroming of vanuit rioleringen hoewel deze overstromingsproblematieken bij klimaatscenario’s een grote rol spelen.

  
  

Extra kaartlagen

In deze tabel vind je tientallen aanvullende kaartlagen die je op de centrale kaart kan visualiseren. Het gaat zowel om gemeten, berekende, als administratieve gegevens.

  
  
Lees meer...